Info


Veelgestelde vragen 1. Wat zijn de voordelen van certificatie?

 2. Wat zijn de belangrijkste beoordelingsrichtlijnen?

 3. Welke bedrijven zijn gecertificeerd?

 4. Is een erkenning (door de minister) verplicht?

 5. Welke bedrijven zijn door de minister erkend?

 6. Waarom kiezen voor certificatie?

Kijk voor nóg meer vragen en antwoorden ook op onze Q&A.
 

Wat zijn de voordelen van certificatie?


Om bodemverontreiniging te voorkomen bieden vloeistofdichte voorzieningen oplossingen.
Bij bepaalde bedrijfsmatige activiteiten zijn dergelijke voorzieningen op grond van vergunningvoorschriften (beschikking) of besluiten (amvb’s) wettelijk voorgeschreven.

Om op voorhand zekerheid te bieden omtrent de te leveren eindkwaliteit is certificatie van producten en processen ingevoerd. Voor aanleg en reparatie van bodembeschermende voorzieningen zijn hiervoor diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) beschikbaar. Als de werkzaamheden door een daartoe gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd verkrijgt u de verlangde zekerheid met betrekking tot de overeengekomen eindkwaliteit. Dus geen ongewenste verassingen achteraf!

Let op! Werken “conform of overeenkomstig” de genoemde beoordelingsrichtlijn biedt u geen garantie! U dient, als dit u wordt aangeboden, zelf te controleren of één en ander daadwerkelijk is geschied of zodanig wordt geleverd. Veelal geen sinecure opdracht waarvoor vaak tijd en benodigde expertise ontbreekt. Ook het tonen van een zogenaamd productcertificaat biedt geen garantie op de juiste verwerking ervan bij u op locatie. Waar het dan wel om gaat is dat het proces door een daartoe gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. In dat geval controleert het bedrijf veel belangrijke aspecten zelf en wordt dit steekproefsgewijs en periodiek gecontroleerd door de certificerende instantie. Alle belangrijke meetgegevens bijvoorbeeld worden schriftelijk vastgelegd en bewaard zodat een duidelijk beeld van het gerealiseerde ontstaat. Belangrijke eisen en criteria hiervoor zijn vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). Aangezien elk materiaalsoort zijn specifieke vaardigheden met betrekking tot aanleg en eigenschappen vertoont zijn er verschillende BRL-en.

Terug naar boven
 

Wat zijn de belangrijkste beoordelingsrichtlijnen?


De belangrijkste richtlijnen, waar ook het NIBV bij betrokken is, op het gebied van bodembescherming zijn:

BRL SIKB 7700
Richtlijn voor aanleg en het herstel van vloeistofdichte vloeren en verhardingen.
AS SIKB 6700
Richtlijn voor de inspectie van de vloeistofdichtheid van vloeren en verhardingen.
AS SIKB 6800
Richtlijnen voor de inspectie (keuring) van ondergrondse tanks en de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen.
AS SIKB 6900
Richtlijnen voor de inspectie van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen, zowel tijdens de aanleg als tijdens de gebruiksfase.

Terug naar boven
 

Welke bedrijven zijn gecertificeerd?


Het overzicht verwijst naar de leden met bewezen kennis en ervaring op het vakgebied en of de bedrijven voor die betreffende activiteit zijn gecertificeerd. Let op dat u zich bij het afsluiten van de overeenkomst altijd vergewist van de geldigheid van de certificatieregeling. Gegevens hierover zijn op te vragen bij de certificatie-instelling waarbij de ondernemer is gecertificeerd. Doe dit vooral en vooraf!

Terug naar boven
 

Is een erkenning (door de minister) verplicht?


In het besluit algemene inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en bijbehorende regeling staan activiteiten genoemd waarvoor op grond van het besluit bouwkwaliteit een erkenning noodzakelijk is.

Zie deze link voor het overzicht hiervan.

Terug naar boven
 

Welke bedrijven zijn door de minister erkend?


Vind via het zoekmenu het door u gewenste bedrijf door het betreffende nummer van het normdocument in te vullen.

Zie link

Terug naar boven
 

Waarom kiezen voor certificatie?


U kiest welbewust voor certificatie bij aanleg en herstel van vloeistofdichte vloeren en verhardingen, want u wilt toch niet:
 • De voorzieningen zelf beoordelen en kwalificeren? Dit niet doen levert dus al direct een kostenvoordeel op.
 • Pas achteraf, dus als uw dure euro’s al zijn besteed, bevestigd zien dat het eindresultaat aan de verwachtingen en voorwaarden voldoet? En dus pas ook achteraf weten of aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen ten aanzien van bodembescherming wordt voldaan, of erger nog, niet wordt voldaan.
 • Onzeker zijn over uw opdracht zijn? U wilt toch vooraf zekerheid dat de verlangde Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt verstrek? En dan wilt u toch niet om de haverklap weer een inspecteur over de vloer? Dergelijke inspecties kosten u ook euro’s. Een onder certificaat aangelegde voorziening resulteert veelal in een lagere controlefrequentie hetgeen in de gebruiksfase direct financieel voordeel oplevert.
 • Geconfronteerd worden met herstelwerkzaamheden? Herstelwerk dat al direct na aanleg noodzakelijk blijkt als werkzaamheden niet op de juiste wijze zijn uitgevoerd.
 • Een hogere premie betalen voor uw milieu aansprakelijkheids verzekering?
 • Steeds controleren en inventariseren wat de meest recente eisen op het vakgebied zijn? U concentreert zich op uw specialiteit en de gecertificeerde aannemer doet dat op zijn vakgebied.
 • Geen langlopende ingewikkelde procedures doorlopen als het om kredietaanvragen of verzekeringspolissen gaat?
Samengevat: u kiest voor certificatie en concentreert uzelf op uw bedrijfsvoering. Dat is immers uw specialiteit.

Terug naar boven