Info


Informatie over certificatieCertificatie is net als accreditatie een vorm van kwaliteitsborging.
 
Bij certificatie controleert de aannemer tijdens het proces tal van zaken zoals die in de beoordelingsrichtlijn (met bijbehorend protocol) zijn vastgelegd. Bevindingen worden geregistreerd en gecontroleerd op de minimaal te behalen specificaties. Controles geschieden doorlopend en tijdens het gehele proces. Een certificatie instelling controleert vervolgens of de aannemer voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Deze controles worden periodiek, steekproefsgewijs en bij vloeistofdichte voorzieningen bij oplevering op het gerealiseerde product uitgevoerd.
 
Controle op kwaliteit geschiedt dus twee maal, zowel door de aannemer als door een certificatie instelling.
 
Bij certificatie ontvangt een leek (iemand die niet deskundig is) het gerechtvaardigd vertrouwen dat het eindresultaat (een vloeistofdichte voorziening) voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. De aannemer die voor zijn klant een vloeistofdichte voorziening  onder certificaat levert verstrekt bij oplevering een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC). Dit bewijs kan de ondernemer aan het bevoegd gezag tonen om daarmee aan te tonen dat aan de milieuvoorschriften wordt voldaan.
 
Een certificatie instelling certificeert een aannemersbedrijf en deze ontvangt als bewijs daarvan een certificaat van de certificatie instelling. Het aannemersbedrijf is dan gecertificeerd.

ACCREDITATIE
Accreditatie is ook een vorm van kwaliteitsborging, net als certificatie.
 
Bij accreditatie toetst de Raad voor Accreditatie (RvA) of het inspectiebedrijf (of een laboratorium) aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Het inspectiebedrijf dat aan alle gestelde eisen voldoet wordt dan door de RvA geaccrediteerd en ontvangt een bewijs hiervan. Het inspectiebedrijf dat na een inspectie vaststelt dat aan alle eisen (met betrekking tot vloeistofdichtheid) wordt voldaan zal dan aan zijn opdrachtgever een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening verstrekken
 
ERKENNINGSREGELING
Voor enkele in het activiteitenbesluit genoemde activiteiten verlangd het bevoegde gezag dat naast een vorm van kwaliteitsborging ook integriteit (onbesproken gedrag) van belang is. Hiervoor erkend de minister de aannemersbedrijven die gecertificeerd zijn en de inspectiebedrijven die geaccrediteerd zijn. Een overzicht van erkende bedrijven treft u aan op onze website.