Actueel

< TERUG
29 januari 2023  |  NIBV ACTUEEL
Invoering Omgevingswet naar 1 januari 2024

Invoering Omgevingswet naar 1 januari 2024


Opnieuw wordt de invoering van de Omgevingswet uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum is nu 1 januari 2024 geworden.

Minimaal zes maanden moeten er liggen tussen het moment dat de Eerste Kamer ten finale over de Omgevingswet besluit en de datum van invoering. Een motie met die strekking van zo’n twintig gemeenten werd op de Algemene Ledenvergadering met 94 procent van de stemmen aangenomen.

Dit motie lijkt nu gevolg te krijgen. In een schrijven aan de Tweede Kamer informeert de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de stand van zaken. "
De uitvoering en implementatie wachten op duidelijkheid en zekerheid over de inwerkingtredingsdatum zodat zij zich kunnen voorbereiden op een zorgvuldige en haalbare invoering. Deze duidelijkheid is nodig zodat de bevoegde gezagen en het bedrijfsleven zich procesmatig en projectmatig tijdig kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding
van de wet." aldus minister De Jonge bij het voorleggen van het ontwerp van het Koninklijk Besluit aan de tweede kamer, met het verzoek namens alle partijen dit zo spoedig mogelijk definitief te behandelen
.

Voor meer achtergrond omtrent de Kamerbrieven en -vragen kun je deze link volgen.