Actueel

< TERUG
2 februari 2024  |  NIBV ACTUEEL
Gevolgen van de Omgevingswet op bodembescherming

Gevolgen van de Omgevingswet op bodembescherming


Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze wet bundelt en maakt regels eenvoudiger.

Het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ komt niet terug, maar het uitgangspunt van de regels blijft hetzelfde. Namelijk: bodemverontreiniging zoveel mogelijk voorkomen, waarbij herstel van de bodem mogelijk blijft.

Voor verschillende bodembeschermende handelingen geldt de specifieke zorgplicht van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in plaats van gedetailleerde regels. Want de ondernemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van bodemverontreiniging. De specifieke zorgplicht vervangt regels die vanzelfsprekend zijn voor een goede bedrijfsvoering.

Het verplicht aanleggen van een tankplaats, waarop meer dan 25.000 liter per jaar wordt getankt, door een erkende aannemer verandert niet. Ook de keuringstermijn op vloeren die ‘vloeistofdicht’ moeten zijn, zijnde 6-jaarlijks, blijft gelijk. Los dat voor vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren andere termen worden gebruikt, veranderd wel dat de keuring voortaan 6-jaarlijks moet plaatsvinden inclusief de riolering tot de afscheider. Worden gebreken geconstateerd (tijdens de verplichte jaarlijkse bedrijfsinterne controle of tijdens de keuring door de Deskundig Inspecteur) heeft men de keuze om de vloer door een erkende aannemer te laten herstellen óf het (niet erkende) herstel te laten beoordelen door een Deskundig Inspecteur. Dit is een elementaire wijziging ten opzichte van de huidige regelgeving.

Ten aanzien van de terminologie onder de Omgevingswet hebben we hieronder een kort overzicht weergegeven:
Was   wordt    
Omschrijving Definitie Omschrijving Definitie Bijvoorbeeld
Vloeistofkerende voorziening Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren Aaneengesloten bodemvoorziening Vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht asfaltvloer, betonvloer, gekitte stelconplaten, lekbak
    Of    
    Elementen-bodem-voorziening Vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht. stelconplaten, betonklinkers, trottoirtegels
Vloeistofdichte vloer/verharding Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen Vloeistofdichte bodemvoorziening Vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen