Actueel

< TERUG
13 juli 2018  |  NIBV ACTUEEL
NIBV in begeleidingscommissie “analyse impact Omgevingswet op SIKB-documenten”

NIBV in begeleidingscommissie “analyse impact Omgevingswet op SIKB-documenten”


In 2017 is een uitgewerkte versie van de vier besluiten onder de Omgevingswet gepubliceerd. In juli 2018 wordt het Aanvullingsbesluit bodem gepubliceerd.

Op een later moment zal nog de uitwerking op het niveau van een ministeriele regeling plaatsvinden. Ook de uitwerking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zal vermoedelijk in het voorjaar 2019 plaatsvinden.

Vanaf het moment van publicatie van het Aanvullingsbesluit is er voldoende informatie bekend om op hoofdlijnen de impact van de wijzigingen op SIKB-documenten in beeld te brengen. De wens vanuit SIKB is om dit in 2 stappen te doen:

  • Stap 1: uitwerking op hoofdlijnen (lijst met aandachtspunten, geen uitwerking van wijzigingen van documenten)
  • Stap 2:  uitwerking op meer gedetailleerd niveau (als DSO en ministeriele regelingen bekend zijn).
  • Stap 3: uitwerking tekstwijzigingen: de wijzigingen worden later (2019-2020) in aparte projecten uitgewerkt, zodat zij tijdig (bij de inwerkingtreding van de Ow) gereed zijn.

Na het afronden van het project zal er een notitie met bijlagen liggen, waarin de impact van de Omgevingswet, de vier onderliggende besluiten en het Aanvullingsbesluit bodem op door SIKB beheerde documenten in beeld is gebracht. De clou is daarbij om het effect op de praktijk van de uitvoering (onderzoek / realisatie / VTH) van een (wijziging van een) regel in te schatten; waar leidt dat tot wijziging van de SIKB-documenten?

Het project zal worden uitgevoerd voor de sectoren archeologie, bodembescherming en bodembeheer. Het gaat om de documenten voor bedrijven, opdrachtgevers en overheden in de rol van bevoegd gezag die zijn gepubliceerd op https://www.sikb.nl/richtlijnen.  Het onderwerp DSO / datastandaarden wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Met het project wordt tijdig op de komende veranderingen geanticipeerd. Vanuit de diverse branchevertegenwoordigers zal de impact voor de aangesloten leden in eigen ledenbijeenkomsten worden gecommuniceerd. Bij een branchevertegenwoordiger aangesloten  leden hebben hierbij een voordeel ten opzichte van het niet georganiseerde deel van de branche.