Actueel

< TERUG
22 maart 2019  |  NIBV ACTUEEL
Actualisatie protocol SIKB 7003

Actualisatie protocol SIKB 7003


SIKB is in 2018 gestart met het actualiseren van het protocol 7003 “Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”.

Het geactualiseerde protocol zal op 28 maart aanstaande aan het CCvD Bodembeheer worden aangeboden.
 
De invulling van dit document is, in tegenstelling tot de eerdere versies, gericht op risicogestuurd en planmatig werken, rekening houdende met de concrete projectsituatie.
 
Het protocol is van toepassing op:
  • ingrepen in de waterbodem op grond van de Waterwet in het kader van het waterbeheer dan wel de wijziging van een waterstaatswerk, waarbij de interventiewaarden worden overschreden en die worden uitgevoerd op basis van vastgestelde doelen en uitgangspunten;
  • ingrepen in de waterbodem op grond van de Waterwet met het oog op de verbetering van de waterkwaliteit, waarbij de interventiewaarden of een door de initiatiefnemer gewenste referentiewaarde worden overschreden en die worden uitgevoerd op basis van een plan;
  • sanering van gevallen van ernstige verontreinigingen van de waterbodem, die in het kader van de Wbb worden uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag Wbb goedgekeurd saneringsplan.
 
Het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem of een waterbodemsanering in een oppervlaktewaterlichaam in de zin van de Waterwet (Wtw) wordt in dit protocol baggerwerk genoemd.
 
De BRL 7003 aannemer dient vanuit het nieuwe protocol rekening te houden met de aansluiting die op het protocol 6003 is gezocht. Vanuit dit protocol wordt de invulling van de milieukundige begeleiding afhankelijk van het type baggerwerk gesteld. Deze invulling wordt bepaald door de specifieke milieukundige, de door de omgeving gerelateerde risico’s en de mate waarin en de wijze waarop door de milieukundige begeleiding gestuurd kan worden. Bepalende factoren hierbij zijn in ieder geval de aanleiding (en doelstelling) van het baggerwerk, de kwaliteit van de achterblijvende waterbodem, de aard en grootte van het oppervlaktewater en de ingezette techniek voor het baggerwerk.
 
De ruimte voor een risico gestuurde aanpak vereist maatwerk, met name vanwege de prominentere rol van het milieukundige begeleidingsplan (MKB-plan) als basis voor de invulling van de milieukundige begeleiding. In onderstaand schema is de samenhang tussen de diverse onderdelen en de positie van het MKB-plan weergegeven.