Actueel

< TERUG
22 maart 2019  |  NIBV ACTUEEL
Impact Omgevingswet op bodemsaneringen

Impact Omgevingswet op bodemsaneringen


In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze gaat een grote invloed hebben op de dagelijks praktijk voor bodemonderzoek – en saneringen.

In 2018 zijn zowel de definitieve Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet als de ontwerpversie van het Aanvullingsbesluit Bodem gepubliceerd. Op een later moment zal nog de uitwerking op het niveau van een ministeriele regeling (de Omgevingsregeling) plaatsvinden. In deze slag vindt ook de aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit plaats.
Op basis van de huidige informatie is inmiddels een aardig beeld te vormen over de voorgenomen wijzigingen en de impact van de Omgevingswet op de dagelijkse praktijk van bodemonderzoek- en sanering, alsook de invloed op diverse documenten op grond waarvan bodembeheer en bodembescherming nu plaats vindt.
In grote lijnen zorgt de Omgevingswet voor:
  • Wet bodembescherming wordt ingetrokken (behalve voor overgangsrecht);
  • De aanduiding van een ‘geval van (ernstige) bodemverontreiniging’ komt te vervallen. In plaats daarvan kunnen ‘(milieubelastende) activiteiten’ plaatsvinden in verontreinigde bodem. Voor overgangsrecht blijft de aanduiding ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ wel bestaan;
  • In het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving) wordt onderscheid gemaakt tussen de milieubelastende activiteiten “graven in verontreinigde bodem” (projectmatig grondverzet incl. tijdelijk uitplaatsen) en saneren (gericht op een saneringsdoelstelling);
  • Bodemsanering wordt: ‘Saneren als bedoeld in BAL’. Dit is aan de orde indien het initiatief bestaat uit het realiseren van een 'bodemgevoelige' bestemming (bijvoorbeeld woning met tuin, kinderdagverblijf met buitenruimte) en er sprake is van een bodemkwaliteit boven de door de gemeente vastgestelde waarde (default = I-waarde). In dat geval is sprake van saneren en kan men via algemene regels saneren door te ontgraven tot de gewenste kwaliteit of een leeflaag of afdeklaag aan te brengen;
  • Decentralisatie van bevoegdheden (decentrale overheden kunnen omtrent Kwalibo geen maatwerk maken);
  • Nieuwe terminologie;
  • Graven (uitsluitend boven de 25 m³) valt in BAL uiteen in 2 MilieuBelastende Activiteiten (MBA). Namelijk het graven in bodem met een kwaliteit onder interventiewaarde en graven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde;
  • Verschuiving van verantwoordelijkheden en wijzigingen in de regelgeving rond het beheer van historische verontreinigingen in het grondwater.
Het wordt duidelijk dat er sprake is van een verandering van de aanduiding van de werkzaamheden die onder de erkenningsplicht vallen.
NIBV voorziet dat deze wijzigingen van invloed zullen zijn op de werkzaamheden van haar leden en eenieder die (onder meer) gecertificeerd is volgens de BRL SIKB 7000. Ben u nog geen lid van het NIBV, wilt u op de hoogte blijven van de wijzigingen of (nog beter) hier ook invloed op uitoefenen neem dan contact op met ons secretariaat om de mogelijkheden van lidmaatschap te bespreken.