Actueel

< TERUG
15 februari 2019  |  NIBV ACTUEEL
Consultatie Omgevingsregeling van start

Consultatie Omgevingsregeling van start


Van 1 februari t/m 8 maart is de Omgevingsregeling in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling.

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet.

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. Hiermee draagt de regeling veel bij aan de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het omgevingsrecht. Daarnaast draagt de regeling bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving en aan snellere en betere besluitvorming.

De regeling kent zes thema’s:

Grenzen van locaties
De Omgevingsregeling bevat de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties die genoemd worden in de Omgevingswet en de AMvB’s. Voorbeelden van locaties zijn reserveringsgebieden voor toekomstige uitbreiding van snelwegen, grote rivieren en werelderfgoederen.

Regels voor activiteiten
De Omgevingsregeling bevat een praktische uitwerking van een aantal regels voor activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Voorbeelden zijn rekenmethoden voor het bepalen van emissies van dierenverblijven en regels over de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken. Deze regels zijn bedoeld voor initiatiefnemers.

Gegevensverstrekking
De Omgevingsregeling schrijft voor welke informatie een initiatiefnemer moet aanleveren bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit zijn de aanvraagvereisten. Voorbeelden zijn het aangeven van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, de hoeveelheid te lozen koelwater van een stookinstallatie en het soort gas in een opslagtank.
Om initiatiefnemers te stimuleren om aan participatie te doen, is ook een aanvraagvereiste participatie opgenomen. Dit vereiste houdt in dat de initiatiefnemer aangeeft of en zo ja op welke manier hij de omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief en wat het resultaat daarvan is.

Meet- en rekenmethoden voor besluiten
Overheden moeten hun omgevingsplannen, vergunningverlening en projectbesluiten vaak met cijfers onderbouwen. Als een gemeente die in een aandachtsgebied voor luchtkwaliteit ligt bijvoorbeeld een nieuwe weg wil opnemen in het omgevingsplan, moet zij aantonen dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft. De Omgevingsregeling bevat de meet- en rekenmethoden die overheden daarbij moeten gebruiken.

Monitoring en informatieverplichtingen
De Omgevingsregeling bevat meet- en rekenmethoden die overheden moeten gebruiken voor de monitoring van de leefomgeving. Voorbeelden zijn de monitoring van luchtkwaliteit, de toestand van het water en het zwemwater en geluidbelastingskaarten.

Financiële bepalingen
Tot slot bevat de Omgevingsregeling regels voor het berekenen van de plankosten van gebiedsontwikkelingen en de leges voor de vergunningverlening door het Rijk.